Eretmocerus eremicus
parazitoid bele leptiraste vaši

Eretmocerus eremicus je mali parazitoid ranih faza belih leptirastih vaši Trialeurodes vaporariorum i Bemisia tabaci.

Odrasli parazitoid je žute boje sa zelenim očima.

Odraslu populaciju čine mužjaci i ženke a hranjenje domaćinom je manje izraženo nego kod Encarsia.

Eretmocerus je adaptiran na toplije temperature i generalno na periode većeg temperaturnog raspona.

Odrasle ženke mogu da žive desetak dana na temperaturi oko 25 °C u kom periodu mogu da polože do 50 jaja.

Izleganje se odvija ispod i van nimfe bele leptiraste vaši.

Mlada Eretmocerus larva ubrzo prodire u domaćina.

Kada parazitoid dostigne fazu lutke, on ubija nimfu bele leptiraste vaši.

Eretmocerus može da kontroliše i Bemisia i Trialeurodes, štetotočinu na štićenim kulturama.

EremiPAK je dostupan u bocama sa 3,000 ili 15,000 jedinki; sadrži lutke iz kojih se izležu odrasli parazitoidi u kratkom vremenskom periodu.

Program aplikacije se sastoji od nekoliko ponovljenih aplikacija 12 do 20 jedinki po m2, ili više, omogućavajući progresivno uspostavljanje prisustva parazitoida u plasteniku čime se ostvaruje kontrola štetočina.